.


غلامحسین حسینی نیا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
•شماره مستقیم
02166583504
02166583505
•دورنگار
02166583503


.


امیر میمنت آبادی
معاون توسعه 
مديريت و منابع
•شماره مستقیم
02166583521
02166583522
•دورنگار
02166583520


محمدرضا شاه پسند
معاون آموزش
•شماره مستقیم
02166583612
•دورنگار
02166583513


علی حسین شهریور
 معاون پژوهش، 
برنامه ریزی و سنجش مهارت
•شماره مستقیم
02166583510
•دورنگار
02166583669


سید مازیار علوی
مدیرکل دفتر ریاست 
حقوقی، روابط عمومی و امور بین الملل
•شماره مستقیم
02166583501
•دورنگار
02166583503


رحمت اله مهنی
مدیرکل دفتر مرکزی حراست
•شماره مستقیم
02166583540
02166583541
•دورنگار
02166583530


.
مدیرکل دفتر گزینش
•شماره مستقیم
02166583647
02166583648
•دورنگار
02166583649


عزت اله اردشیری
مديرکل دفتر بازرسی
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
•شماره مستقیم
02166944118
•دورنگار


رضا باجولوند
رئیس مرکز تربیت مربی
 و پژوهش های فنی و حرفه ای
•شماره مستقیم
02632507735
•دورنگار
02632519611


آرش بهرامي
مديرکل دفتر توسعه فنآوري هاي
 نوین آموزشي
•شماره مستقیم
02166583574
•دورنگار
02166583675 


محمدهادی حبیبی ماچیانی
 مدیر کل دفتر آموزشگاه های آزاد
 و مشارکت های مردمی
•شماره مستقیم
02166583612
02166583613
•دورنگار
02166583614


علیرضا طاهرپور شلمانی
مدیرکل دفتر نظارت 
بهسازی و هدایت شغلی
•شماره مستقیم
02166583523
02166583524
•دورنگار
02166583526


حبیب عرفان منش
مدیرکل دفتر راهبري اجراي آموزش 
•شماره مستقیم
02166583545
02166583546
•دورنگار
02166583547


ناصر دليري
ذی حساب و مديركل امور مالي
•شماره مستقیم
02166583550
•دورنگار
02166583549


علی فروزش
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و نوسازی
•شماره مستقیم
02166583566
•دورنگار
02166583564


داود ناصری امید
مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی
•شماره مستقیم
02166583616
02166583617
•دورنگار
02166583615


اصغر فیضی
مدیرکل دفتر پژوهش،طرح و برنامه ريزي
•شماره مستقیم
02166583628
•دورنگار
02166583658


رضا احمدی زلتی
مديركل دفتر سنجش مهارت 
و صلاحیت حرفه ای
•شماره مستقیم
02166583615
•دورنگار
02166583615


مهدی دارایی
مدیر مسابقات ملی و بین المللی مهارت
•شماره مستقیم
02166583619
•دورنگار
02166583620


ربابه بهرامی
معاون روابط عمومی و امور بین الملل
•شماره مستقیم
02166583609
02166583610
•دورنگار
02166583608