خدمات به روز رسانی شده سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور مصوب کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

 

شناسه خدمت عنوان خدمت                                          بستر ارائه خدمت

18081044000 صدور / تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد 
18081832000  صدور / تمدید ابلاغ مدیریت و مربیگری

18051045000  نظارت بر اجرای دوره های آموزشی مهارتی آموزشگاه های آزاد

18051045000  برگزاری دوره های آموزشی مهارتی فنی و حرفه ای

18051046000  برگزاری آزمون های مهارتی
  18051046100 ثبت نام و برگزاری آزمون های ادواری، تفاهم نامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون  
  18051046101 صدور گواهینامه مهارت  
  18051046101 تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت
  18051046103 پاسخ به استعلام اصالت گواهینامه مهارت

18051047000  برگزاری مسابقات ملی مهارت
  18051047101 برگزاری مسابقات مهارت 
  18051047102 برگزاری مسابقات آزاد مهارت 
  18051047103 برگزاری مسابقات مهارت معلولین
  18051047104 اعزام به مسابقات جهانی مهارت

18081048000  تهیه استانداردهای آموزش مهارت

18081049000  مشاوره آموزشی و هدایت شغلی