عنوان خدمت:   صدور گواهی نامه مهارت

شناسه خدمت : 18051046101

نوع خدمت:  خدمت به شهروندان (G2C)   خدمت به کسب و کار (G2B)   خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G)

 شرح خدمت :  صدور گواهی نامه مهارت

مدارک مورد نیاز:

مشخصات فردی و شناسنامه ای و وضعیت شغلی

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

 متناسب با طول دوره آموزشی   

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری :

 1 بار

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 500000 ریال جهت اخذ گواهینامه مهارت

پرداخت بصورت الکترونیکی

نحوه دسترسی به خدمت

    اینترنتی  http://www.portaltvto.com

    پست الکترونیک

    تلفن گویا یا مرکز تماس 

     تلفن همراه 

    پیام کوتاه

    دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت: http://support.portaltvto.com

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیر خدمت

 

 

 

جزییات خدمت (شناسنامه خدمت)